Vedtekter

FLØEN PARSELLAG
Vedtatt på årsmøtet 2014 med endringer 19. februar 2015 og 9. mars 2016

§  1  Formål 
Fløen parsellag skal være forum og interessefelleskap for hobbydyrking i Bergen. Parsellaget disponerer et areal som er stilt til rådighet av Bergen kommune.

§  2  Organisatorisk  tilknytning 
Fløen parsellag er en selveiende, frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner. Fløen parsellag er innmeldt i Frivillighetsregisteret.

§  3  Medlemskap 
Som medlem i Fløen Parsellag regnes de som har disposisjonsrett til parsell i laget.
Styret definerer hva som regnes som en parsell.

Parseller kan kun innehas av enkeltpersoner med bostedsadresse i Bergen kommune. Av dette følger at kun enkeltpersoner kan være medlemmer. En parsell kan disponeres av flere personer i fellesskap, men kun én person står ansvarlig overfor laget og har stemmerett på årsmøte og ved eventuelt krav om ekstraordinært årsmøte.

Medlemskap/disposisjonsrett til parsell i Fløen Parsellag kan overføres til ektefelle, samboer eller nært familiemedlem (sønn/datter, foreldre). Medlemskap kan i særskilte tilfelle overføres til annen person som har delt en parsell. For å kunne overta en parsell, må det sendes skriftlig søknad til styret ved styreleder.

§  4  Årsmøte 
Årsmøtet er parsellagets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.
Styret sender skriftlig innkalling til medlemmene 1 måned før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Parsellhavere som står ansvarlig overfor laget, jf § 3, har adgang til årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Alle medlemmer og personer som står på venteliste for å disponere parsell har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett.

Årsmøtevedtak er gyldig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. For vedtektsendringer krever det 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtevedtak er gyldige fra avsluttet årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møtet holdes innen 8 uker etter at det er fremsatt krav om det. Styret bestemmer tid og sted. For øvrig gjelder vedtekter som for ordinært årsmøte.

§ 5 Årsmøtets  oppgaver 

Årsmøtet  skal:
1. Behandle  årsmelding
2. Behandle  regnskap
3. Behandle  innkomne  forslag
4. Fastsette  kontingent
5. Vedta  budsjett
6. Velge  styre og valgkomité.

§  6  Styret 
Styret består av fem medlemmer: leder, sekretær, kasserer, materialforvalter og dugnadsleder, samt to vararepresentanter. Styremedlemmer velges av årsmøtet for en periode av to år, vararepresentant velges for ett år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret kommer sammen så ofte leder og/eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Styrevedtak er gyldig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. 

Styret skal arbeide for å ivareta parsellagets interesser og er, på vegne av Fløen Parsellag, ansvarlig overfor kommunen at arealet parsellaget disponerer holdes i hevd. Styret er også ansvarlig for at avtaler med Bergen kommune blir overholdt. Styret  er  ansvarlig  for  parsellagets  økonomi. Prokura tilfaller styreleder når denne er lovlig valgt.

Valgkomiteen skal i god tid før årsmøtet forespørre aktuelle kandidater til styre/tillitsverv. Alle medlemmer over 18 år er valgbare. Valgkomitéen legger frem sin innstilling overfor årsmøtet.

§  7  Godtgjørelse  til  styret 
Styremedlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid som refusjon for faktiske utgifter. Godtgjørelsen skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§  8  Kontingent 
Medlemmene betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Kontingenten må betales innen forfall, og senest 6 – seks – uker etter årsmøtet.

§  9  Rettigheter  og  plikter 
Medlemmene plikter å rette seg etter de regler og avtaler parsellaget inngår. Parsellhavere som ikke vil dyrke sin parsell neste år skal i god tid og senest en uke før årsmøtet gi skriftlig beskjed til styret. 

Det enkelte medlem kan ordne med at midlertidig stedfortreder disponerer parsellen, men er selv ansvarlig for at parsellen holdes i hevd. Melding om dette skal gis til styret og det skal oppgis grunn for å overlate parsellen til stedfortreder. Styret vil kunne innvilge dette for 1 år.

Parsellhavere plikter å ikke la busker og trær gro inn over naboparsellene.
Det er ikke tillatt å ha egen kompost i parsellen. Alle parsellhavere skal tømme sitt hageavfall i felles kompost på anvist plass.

§  10  Tildeling  av  parseller 
Når  parseller  blir  ledige,  benyttes  følgende  fremgangsmåte  ved  tildeling: a. Medlemmer  av  Fløen  Parsellag  gis  førsterett  til  å  bytte  parsell. b. Styret  tildeler  ledige  parseller  etter  venteliste.

§  11  Tap  av  disposisjonsrett  
Følgende  forhold  vil  føre  til  tap  av  disposisjonsretten:
a. Manglende betaling av kontingent.
b. Parsellen holdes ikke i hevd. Styrets skjønnsmessige vurdering legges til grunn.
c. Dugnadsplikten er ikke overholdt, enten ved å unnlate å utføre dugnad eller å ikke betale for manglende dugnadstimer.
d. Fast bostedsadresse utenfor Bergen kommune.

Reklamer

Ett svar til Vedtekter

  1. Tilbaketråkk: Nyhetsbrev | FLØEN PARSELLAG

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s